Omgangsregels

Samenwerking

Onderstaande regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist – patiënt. In deze overeenkomst zijn de rechten en plichten van de diëtist en patiënt vastgelegd. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de diëtist. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken. Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

Verstrekken van informatie

De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alléén dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.

Respect

De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.

Privacy

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.
De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.

Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.

Bij klachten

Mocht u een klacht hebben, dan hoop ik samen met u tot een oplossing te komen. U kunt dan een afspraak maken met mij,  Ardie. Mochten we niet tot een oplossing komen, dan kunt u terecht bij het:

Klachtenloket Paramedici  

030- 3100929 of per e-mail info@klachtenloketparamedici.nl

Zie ook de website: 

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/default.aspx

Voor meer informatie zie ook : Klachtenloket-Paramedici