Privacy Statement

Privacyverklaring van Ardie van der Steen, diëtiste gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtiste Ardie van der Steen heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Diëtiste Ardie van der Steen bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Diëtiste Ardie van der Steen zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtiste Ardie van der Steen heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtiste Ardie van der Steen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heb ik  een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtiste Ardie van der Steen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast laat ik een klanttevredenheidsonderzoek doen door Qualizorg. Hiervoor zal ik uitdrukkelijk uw toestemming vragen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avdsteen@vegheldietiste.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtiste Ardie van der Steen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer Ardie van der Steen 06-33796547 of via avdsteen@vegheldietiste.nl.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtiste Ardie van der Steen kunt u contact opnemen met mij Ardie van der Steen 06-33796547 Haviksdonk 21, 5467 CR Veghel of via e-mail avdsteen@vegheldietiste.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.